РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на финансите
Агенция „Митници“

Централно митническо управление
Агенция „Митници”, на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, на основание чл. 10а, ал. 2 от
Закона за държавния служител и Заповед ЗАМ-26/32-10253/10.01.2023 г. на директора на Агенция „Митници”

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността „инспектор в териториална дирекция на Агенция „Митници“, Териториална дирекция Митница Пловдив.
2. Място на работа: Митническо бюро Карлово, Териториална дирекция Митница Пловдив.
3. Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията: инспекторът в териториална дирекция на Агенция „Митници“ извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно. Предоставя на гражданите необходимата информация с оглед защитата на техните законни права и интереси при спазване на нормативните изисквания; извършва дейности, свързани с изпълнение на задачи в областта на митническия надзор и контрол, както и пряко осъществява митнически надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България; обезпечава точното и правилно прилагане на нормативните и други актове; участва в реализирането на митническата политика на държавата и Европейския съюз; осъществява контрол на стоки, превозни средства, лица, митнически, акцизни и др. придружаващи документи, включително по електронен път; използва внедрените в митническата администрация информационни системи; удостоверява с подпис и личен митнически печат извършените от него контролни действия, в съответствие с нормативните и административните изисквания; своевременно обработва представените митнически и придружаващи ги документи и при установяване на несъответствия, грешки или нарушения, възникнали в процеса на обработка, предприема необходимите мерки, а в случай че не може или няма необходимите правомощия - информира незабавно прекия си ръководител; установява недостатъците и слабостите, възникващи в процеса на работа, отстранява ги или, ако няма правомощията да ги отстрани, информира своевременно прекия си ръководител; прилага административно-нака ателни разпоредби, като съставя актове или фишове; осъществява взаимодействие с други контролни органи и институции съгласно инструкциите за взаимодействие; прави предложения за усъвършенстване на митническата оперативна дейност; усъвършенства постоянно професионалната си квалификация; участва в процеса на квалификация и преквалификация на митническите служители; следи за правилното прилагане на тарифните мерки, спазване на мерките на търговска политика на Съюза, свързани с внасянето, изнасянето, тарифното класиране, митническата стойност, произход и статус на стоките, коректното прилагане на нетарифните мерки, забрани и ограничения, като си взаимодейства с другите контролни органи съгласно междуведомствените инструкции; изготвя и окомплектова преписките, свързани с издаване на решения на директора на Териториална дирекция Митница Пловдив за тарифно класиране, митническа стойност, преференциален произход, митнически статус на стоките и други; проверява, подрежда и съхранява отчетените митнически документи на работното си място; своевременно ги окомплектова и подготвя за предаване в архив; прилага мерки за контрол и защита на права върху интелектуалната собственост и противодействие на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба; съдейства и подпомага регулярно дейността по разследване на досъдебни производства, като изземва стоки, предмет на нарушение, средства послужили за извършването му, моторни превозни средства и др.; познава и спазва Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Кодекса за поведение на митническия служител; спазва правилата за работа с документи, съдържащи класифицирана информация; извършва и други дейности и задачи, възложени с вътрешноадминистрати вен акт от непосредствен или висшестоящ ръководител.
Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност се определя в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 780 лв. до 2600 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9 от Вътрешните правила за заплатите на Агенция „Митници“.
4. Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, за заемане на длъжността:
- образование: висше;
- минимална образователно-квалиф кационна степен: бакалавър;
- професионален опит: не се изисква.
5. Специфични изисквания:
- да отговаря на изискванията, определени в чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците.
6. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- компютърни умения: Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта на митническата администрация;
- ползване на чужд език;
- българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;
- умения за работа в екип.
7. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.
8. Начин на провеждане на конкурса:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- изследване за професионална и психологическа пригодност, съгласно Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“: тест за интегритет. Кандидатите, които след извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност не са преминали елиминаторния праг на етапа, не се допускат до следващия заключителен етап;
- интервю.
9. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалиф кационна степен и за допълнителни квалификации; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 28 от 05.04.2019 г.; Забележка: ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.) в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
- уведомление за поверителност ведно с декларация.
10. Адрес, електронна поща и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени в срок до 24.01.2023 г. включително, по един от следните начини:
- лично от кандидата или чрез пълномощник, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Териториална дирекция Митница Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” № 32; тел.: 032/606 223.
- по електронен път на адрес TD.Mitnitsa.Plovdiv@customs.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
11. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Агенция „Митници” - www.customs.bg.
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”: /П/
(ПАВЕЛ ГЕРЕНСКИ)Телефон *: 032/606 223
Град: гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” № 32;
E-mail: email
nopic
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker