За вас работодатели
Шрифт Larger Font Smaller Font
Понеделник, 11 Февруари 2019 10:17

Дирекция “Бюро по труда”- Карлово провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
Дирекция “Бюро по труда”- Карлово уведомява работодателите от общините Карлово и Сопот, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
•безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 4817,00 лв.;
•безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) - свободни средства – 2966,00 лв.;
•за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 4414,00 лв.;
•безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 4785,60 лв.;
•безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3629,00 лв.;
•безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 3504,00 лв.;
•безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 3853,00 лв.;
•продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 8502,00 лв.;
•за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 4415,59 лв.;
•безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3210,00 лв.;
•безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 4740,00 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
•работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 6324,00 лв.;
•държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 6324,00 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 07.02.2019 г. до 15.02.2019 г., включително.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:
•обучение на възрастни – безработни лица по чл.63, ал.1, т.1 от ЗНЗ.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Карлово, както и на тел. 0335/921 15

 
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker